Våre standarder

Elevstandard

 • Jeg gir ros, er hyggelig og viser respekt overfor medelever og voksne.

 • Jeg møter presis og er forberedt til timene.

 • Jeg følger skolens regler.

 • Jeg respekterer mitt og andres behov for arbeidsro, og fokuserer på fag og læring.

 • Jeg respekterer andres eiendom.

Voksenstandard

 • Jeg hilser på alle elever og voksne.

 • Jeg ser hver enkelt elev.

 • Jeg overholder frister, møter presis og forberedt.

 • Jeg er en konfliktløser, og gir beskjed om eventuelle mangler og feil på en redelig og voksen måte.

 • Jeg er raus, og gir ros og positive tilbakemeldinger.

 • Jeg sørger for at rommene er ryddige og setter ting på plass etter meg.

 • Jeg er en god rollemodell og fokuserer på god folkeskikk.

 • Jeg har ansvar for å utvikle gode relasjoner til alle i skolemiljøet.

 • Jeg fokuserer på positiv ønsket adferd, og snakker positivt om elever, ansatte og Lagård ungdomsskole.

 • Jeg er lojal overfor avgjørelser og regler.

Foreldrestandard

 • Jeg møter ansatte og andre elever i skolen med respekt.

 • Jeg setter meg inn i plikter og rettigheter som foresatt.

 • Jeg holder meg orientert om det som skjer i skolen.

 • Jeg gir relevant informasjon om mitt barn/ungdom.

 • Jeg gir skolen tilbakemeldinger og deltar i brukerundersøkelser.

 • Jeg respekterer undervisningstid og åpningstider.

 • Jeg er aktivt deltakende og bidrar i skolens samarbeidsfora (foreldremøter, utviklingssamtaler evt. arbeidsgrupper, skolemiljøutvalg, SU og FAU.

 • Jeg bidrar til et godt sosialt miljø i klassen og på skolen.